ZDIELAŤ

Výtvarný odbor

Prípravné štúdium - deti predškolského veku od 5 rokov

 • vyučovacia jednotka - 2 x 45 minút (raz týždenne);
 • počet žiakov v skupine 5-10;
 • vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním;
 • ročník je možné zriadiť podľa podmienok a záujmu pri počte 5 žiakov.

1. - 9. ročník I. stupňa základného štúdia - pre žiakov základnej školy

 • vyučovacia jednotka - 3 x 45 minút (raz týždenne), od 5. ročníka je možné (podľa podmienok školy) pridať 12 hodín ročne na špecializované vyučovanie fotografie, filmu a videa, počítačovej grafiky a animácie, keramiky alebo inej časovo náročnejšej techniky;
 • počet žiakov v skupine je 8 - 12; pre systematické vyučovanie (polročný, ročný špecializovaný kurz), pri ktorom žiaci pracujú so špecifickými a náročnými technológiami (fotografia, video, počítačová grafika a animácia) je možné vytvorit' skupinu v počte 4-6 žiakov;
 • vyučovanie je orientované od materiálno-technického experimentovania v nižších ročníkoch cez štúdie (vecné, aspektové, analyticko-syntetické) k samostatrej operatívnosti tvorby:

1. - plošné vytváranie (približne 75 % obsahu vyučovania) obsahuje základné disciplíny:

 • kreslenie, maľovanie, grafická tvorba,
 • rozširujúce disciplíny: fotografia, video, typografia, grafický design, textil, akcie a projekty viazané na plochu, počítačová grafika a animácia, multimediálne 2D realizácie.

2. - priestorové vytváranie (približne 25 % obsahu vyučovania) obsahuje základné disciplíny:

 • modelovanie, sochárstvo (z tvrdých i mäkkých, z tradičných i nových materiálov), základy architektonické] tvorby;
 • rozširujúce disciplíny: keramika, tvorba šperku a odevu, design, inštalácia v priestore, krajinná tvorba  (landart), telová tvorba (bodyart), tvorba prostredia (environment), tvorba objektu (statický, kinetický), akcie, performancie a projekty viazané na priestor, multimediálne 3D realizácie.

 1. - 4. ročník II. stupňa základného štúdia

- pre žiakov od 14 rokov 1. - 4. ročník II. stupňa základného štúdia - pre žiakov od 14 rokov

 • vyučovacia jednotka 3 x 45 minút (raz týždenne) s možnosťou pridať 12 hodín ročne na špecializované vyučovanie;
 • počet žiakov v skupine 4-6;
 • individuálny študijný program zameraný na samostatnú tvorbu alebo na prípravu na profesijnú orientáciu;

Rozšírené štúdium

6. - 8. ročník I. stupňa základného štúdia

1.- 4. ročník II. stupňa základného štúdia (škola má možnosť vyučovat' touto formou aj záujemcov o štúdium, ktorí sú v staršom ako stredoškolskom veku)

 •  vyučovacia jednotka. 6 x 45 minút (s možnosťou deliť na 2x týždenne);
 • počet žiakov v skupine 2-6;
 • individuálny študijný program zameraný na prehĺbené štúdium (s možnosťou špecializácie) alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie;
 • individuálny študijný program zameraný na ľudové umelecké remeslá a techniky s možnosťou špecializácie alebo prípravy na ďalšie štúdium výtvarnej profesie, resp. na samostatnú tvorbu v oblasti ľudových a umeleckých remesiel.