ZDIELAŤ

Tanečný odbor

Nástrojom tanečníka je telo.

Dieťa sa na ňom učí "hrať", teda ho zapája do pohybu osvojovaním si činností určitých svalových skupín a častí tela:
DK - dolné končatiny - chodidlá, priehlavky, lýtkové svaly, kolenné kĺby, bedrové kĺby, stehenné svaly. Panva, sedacie a brušné svaly, kostra a svalstvo hrudníka, chrbtica, lopatky, driek, rebrá, krk, hlava.
HK - horné končatiny - prsty rúk, zápästia, lakte, ramená. 
Osvojovanie si činností patrí k práci technického zamerania, ktoré treba v PŠ motivovať formou hry a tým uľahčiť pochopenie správnej realizácie pohybu. Učebnú látku v PŠ - tanečná výchova rozdeľujeme na časti:

 1. Pohybová príprava - sa uskutočňuje v polohách na mieste + cviky obratnosti. Cieľom je upevňovanie svalstva, získanie pružnosti a pevnosti celého tela = harmonický rozvoj tela.
 2. Pohyb v priestore - rôzne druhy chôdze, behu, poskočný krok, preskočný, výskoky v stoji a v drepe, prísunný krok bočne, cval bočne a lezenie v nízkych polohách. Cieľom je rozvíjať cítenie a orientáciu v priestore, harmóniu pohybu v dvojiciach, trojiciach a v skupine.
 3. Pohybové hry so spevom - obohacujú duševný svet detí. Rozširujú poznanie ľud. piesní. Pohybové hry so spevom sa prelínajú s ďalšou časťou.
 4. Jednoduché rytmické cvičenia - precvičujú sa rytmami slov, riekankami, vyčítankami, podupmi, potleskami - docielime základné pochopenie a cítenie rytmu. Všetky uvedené časti učebnej látky musia byť úzko spojené s klavírnym sprievodom. Dosiahne sa tým aj základná hudobná príprava detí. 

V 1. a 2. ročníku učebnú látku delíme na:

 1. Tanečná príprava  - tá sa delí:
  • pohybová príprava - je zameraná na všestranný harmonický telesný rozvoj.
  • priestorové cvičenie - sú dôležitým činiteľom pre rozvoj priestorového cítenia, orientácie, výrazového pohybu, tanečnosti, fantázie.
  • rytmické cvičenia - rozvíjajú hudobné cítenie. Vnímajú rytmické, tempové, dynamické zmeny. Učia sa rozpoznať 2, 3, 4 - dobový takt.
 2. Tanečná prax - hudobno-pohybové ľudové detské hry. Tanečné motívy. 

 V 3. ročníku delíme predmety na:

 1. Klasický tanec - kladie veľký dôraz na sústredenosť, precíznosť a disciplínu pohybu. Cieľom je zvládnuť základné princípy elementárnych cvičení exercices a la barre a základné port de bras.
 2. Ľudový tanec - cieľom je rozvoj tanečných schopností a to nielen individuálne, ale aj pri párovej a skupinovej práci v priestore.
 3. Kreatívny tanec - rozvíja tanečný pohyb a tvorivosť samotných detí.