ZDIELAŤ

O škole

Súkromná základná umelecká škola DOTYK, Hlavná 44/76, 034 01 Liptovská Štiavnica vznikla v školskom roku 2005/2006.

Zriaďovateľ: MAGIC MOMENTS, o.z.

Riaditeľka SZUŠ: PaedDr. Kristína Hanulová

Poslanie SZUŠ:

 • rozvíjať talent, kreatívne myslenie a  emočnú inteligenciu,
 • pestovať zmysel pre dobro a krásu, viac sa venovať vývoju estetickej orientácie detí,
 • budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,
 • usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,
 • prispôsobovať sa potrebám vo všetkých oblastiach výtvarnej, tanečnej i hudobnej  výchovy a literárno–dramatického odboru,
 • zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení.

Súkromná základná umelecká škola Ružomberok poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch. Školu riadi riaditeľ (Zákon č. 596/2003 Z. z., § 5 ods. 1). Právomoci a zodpovednosť riaditeľa SZUŠ sú zadefinované v § 5 Zákona NR SR č. 596/2003, Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompetencie vedúcich pedagogických zamestnancov sú zakotvené v Organizačnom poriadku SZUŠ.

Naša škola zabezpečuje prípravné štúdium, ktoré zodpovedá najmä vyučovaniu v materských školách, kde je cieľom vzbudiť u detí záujem o ďalšie štúdium na umeleckej škole. Ďalej zabezpečuje základné štúdium pre žiakov základných a stredných škôl a napokon aj štúdium pre dospelých. Pripravuje na štúdium v učebných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

Vyučovanie je organizované na základe:

 • Zákona 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Vyhlášky MŠ SR 324/2008 Z. z. zo 6.8.2008 o základnej umeleckej škole 
 • Vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii šk. r. 
 • Učebných plánov (UP) schválené MŠ SR - pre prípravné štúdium, 1. a 2. ročník dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009, pre ostatné ročníky - Učebné plány schválené dňa 22. 12. 2003 pod č. 11 215/2003 a platnosťou od 1. septembra 2004 V zmysle ŠVP pre základné umelecké školy 
 • V zmysle pedagogicko-organizačných pokynov n a príslušný školský rok 
 • ŠVP pre základné umelecké školy 
 • Metodických pokynov č. 21/2009-R z 22. Decembra 2009 na klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl 
 • Ďalšej platnej legislatívy 

Škola na kolieskach - veľkou výhodou SZUŠ je, že pôsobíme priamo v materských a základných školách, ktoré deti navštevujú. Rodičia tak nemusia vodiť deti do často vzdialeného mesta, kde ZUŠ pôsobí.

Bezplatné štúdium - žiaci za štúdium na SZUŠ neplatia. V školskom roku 2014/2015  má SZUŠ DOTYK Ružomberok 2171 žiakov.

Pracujeme v 4 odboroch:

- výtvarný, hudobný, tanečný, literárno-dramatický

Od budúceho školského roka plánujeme štúdium rozšíriť o populárny masmediálny odbor.

38 pedagógov odovzdáva svoje vedomosti, zručnosti a umenie deťom v 57 pobočkách v piatich okresoch - Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin a Dolný Kubín.

 

Školský vzdelávací program SZUŠ zohľadňuje  princípy a ciele výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a jeho obsahová štruktúra je plne v súlade so spomínaným zákonom. Školský vzdelávací program SZUŠ je k dispozícii k nahliadnutiu v našom administratívnom centre na adrese Bystrická cesta 192, 034 01 Ružomberok

Po vyplnení a odovzdaní prihlášky do niektorého zo študijných odborov našej SZUŠ Vás aj s dieťaťom pozveme na talentové skúšky.

Viac o činnosti našich neštátnych školských zariadení sa dozviete na www.dotyk.eu/szus-rk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, príp. na Vaše otázky na t.č. 0918 580 060 alebo na e mail: szus(zavináč)dotyk.eu, duhova(zavináč)dotyk.eu