Aktuálne

Vážení rodičia a návštevníci našej stránky,

pre najaktuálnejšie informácie ohľadom našej školy navštívte stránku: nasaskolasukromna.edupage.org

Vážení rodičia,

obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri realizácii fyzikálneho a chemicko-biologického laboratória.

Naša škola poskytuje alternatívne vyučovacie metódy, nízky počet žiakov v triede, individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Súčasná doba vyžaduje od absolventov škôl aj čo najviac technických a prírodovedných zručností. Toto je dôvodom nášho zámeru vybudovať v škole laboratóriá na zvýšenie kvality vyučovania prírodovedných predmetov a zvýšenie názornosti vo vyučovacom procese, nakoľko v súčasnosti príležitostne využívame laboratóriá KU v Ružomberku.

Slovenské školstvo je značne finančne poddimenzované, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou  o pomoc vo forme 2% z dane.

 V uplynulom školskom roku sme od Vás rodičov, zamestnancov  spoločnosti DOTYK a ďalších spriaznených organizácií obdržali vo forme 2% z dane balík finančných prostriedkov vo výške 3110,70 €, vďaka ktorým sme mohli na I.stupni  inovovať počítačové vybavenie (16 ks nových počítačov a 20 ks tabletov).  

Za toto všetko by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať, a prosíme Vás o zachovanie Vašej priazne. Budovanie spomínaných laboratórií je však finančne nákladné, preto by sme Vás poprosili aj o oslovenie Vašich rodinných príslušníkov a známych. Potrebné tlačivo je zverejnené nižšie  alebo si ho môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov.

Veľmi pekne ďakujeme

 

kolektív zamestnancov a žiakov Súkromnej základnej školy, Ružomberok

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy! Aj tento školský rok by sme Vás chceli poprosiť o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane, pre naše OZ ANGELS...

Čítať viac

Kritéria hodnotenia 2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra: 100% - 95% - výborný94 % - 85% - chválitebný84% - 60% - dobrý59% - 35 % - dostatočný34% - 0% - nedostatočný Diktáty poč...

Čítať viac


Kritéria hodnotenia 1. stupeň

Hodnotenie: SJL,M, Vl, Prír: 100% - 93% veľmi dobré výsledky 92% - 80% dobré výsledky 79% - 35% uspokojivé výsledky 34% - 0% neuspokojivé výsledky...

Čítať viac