ZDIELAŤ

Príhovor zástupcu

V súčasnej dobe dochádza ku transformácii školstva, pričom školy  menia svoj šat, prístupy, metódy a formy  a každá z nich oslovuje inou filozofiou či možnosťami štúdia a mimoškolskej činnosti.

Naša škola si v názve nesie DOTYK, pričom ako škola rodinného typu sa snažíme dotýkať ľudí rôznymi spôsobmi a najmä srdcom a ľudskosťou. Záleží nám nielen na vedomostnom vzraste svojich žiakov, ale tiež na osobnostnom vývoji tak, aby žiaci, ktorí našu školu opustia, boli nebojácnymi prijímať životné výzvy, vedeli sa s nimi pasovať a využiť svoj potenciál a talent v produktívnej činnosti.

Takmer každé dieťa dneška využíva počítač. Počítač nemusí byť len hltačom času, ale tiež veľmi kvalitným „partnerom“ v edukačnom procese, ktorý dieťaťu dokáže pomôcť objaviť neobjavené, uchovať a preložiť získané,  sprístupniť nepredstaviteľné, či premeniť abstraktné na konkrétne.

Pri takejto prechádzke svetom sa komunikačné schopnosti zídu skutočne každému jedincovi, preto sa od prvého ročníka sústreďujeme na rozvoj týchto schopností v anglickom jazyku (neskôr od piateho ročníka tiež v ruskom jazyku) aj prostredníctvom metódy CLIL a aktívneho začlenenia cudzích jazykov do vyučovacieho procesu.

V komornom prostredí, pri maximálnom počte žiakov v triede 16, tak vládne pozitívna pracovná atmosféra, ktorú navodzujú aktivačné i hrové činnosti. Práca s interaktívnymi tabuľami, používanie netradičných metód  a foriem, prvkov alternatívnych pedagogík, prácu zefektívňujú a nechávajú tak vyniknúť kreativite a prirodzenému talentu dieťaťa, ktorý je potrebné rozvíjať.

Sila motivácie hrá v edukačnom procese významnú úlohu a preto aj slovné hodnotenie na prvom stupni napomáha nielen identifikovať silné či slabé stránky dieťaťa, ale súčasne ponúka i možnosť riešenia prípadných problémov v tejto oblasti.

Na globálny rozvoj dieťaťa sa upriamujeme nielen vo vyučovacom čase, ale snažíme sa oň aj v mimoškolskom čase, pričom významný fakt zohráva i možnosť navštevovať  základnú umeleckú školu Dotyk, ktorá je pod jednou strechou so základnou školou.

Vážení rodičia, prekročiť prah našej školy neznamená  iba byť zvedavým. Je to odvaha, čo nás ženie objavovať a získavať; a je to dôvera, ktorá sa stáva hnacou silou pre to, aby sme poskytli deťom viac. Veď každý z nás je dôležitý.