ZDIELAŤ

Príhovor riaditeľky

Chcela by som sa Vám prihovoriť nielen z pozície riaditeľky školy, ale tiež ako rodič školopovinného dieťaťa, ako matka. Každý rodič sa snaží dať svojmu dieťaťu čo najviac, (poskytnúť mu všetko možné aj nemožné,) viac, ako bolo dopriate jemu samému. Nové pedagogické smery hovoria o tom, že nie je učenie ako učenie. Pochovávajú dávno zastarané metódy a odhaľujú nové, výskumami a praxou overené prístupy, ktoré umožňujú rozvíjať dieťa po každej stránke. Učenie sa tak stáva dobrodružnou výpravou, na ktorej dieťa objavuje vlastné schopnosti a rozvíja ich natoľko, aby sa stali smerodajnými, aj pri výbere jeho povolania.

Čo viac môže rodič chcieť, ako to, aby jeho dieťa každé ráno odchádzalo do školy spokojné a radostné, tešilo sa na vyučovací proces, zažívalo pocit úspechu a objavovaním nadobúdalo vedomosti, ktoré v ňom zanechajú trvalé pamäťové stopy a nielen odtlačky mechanického drilu? Čo viac môže človek chcieť, ako vidieť jeho dieťa napredovať bez stresu zo známok, v rodinnom prostredí,  rozvíjajúce nielen svoje vedomosti, ale aj svoj talent a zručnosti - a to všetko pod jednou strechou?

Dnešná multikultúrna doba kladie na všetkých vysoké nároky, najmä čo sa týka  schopnosti dorozumievať sa cudzími jazykmi. Metóda CLIL učí cudzí jazyk jeho implementovaním  do celého vyučovania a tak účinne rozvíja komunikačné schopnosti a odbúrava strach z neúspechu.

Informačno-komunikačné technológie sú dnes nevyhnutnou súčasťou života spoločnosti a ich zvládnutie umožňuje nielen prístup k celému svetu, ale správnym využívaním sa stávajú nápomocnými aj v procese učenia.

Deti sú naša budúcnosť.  Ak chceme veriť v lepšiu budúcnosť, musíme začať budovať  lepšiu prítomnosť.  Ponúkame Vám  alternatívu, ktorá stavia na takomto  budovaní prítomnosti. Tu a teraz je dôležité presne tak, ako je dôležitý každý správny výber. Výber školy pre svoje dieťa v neposlednom rade.