ZDIELAŤ

O škole

Škola využíva UČEBNÝ PLÁN S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA - anglický jazyk, obohatený o integráciu anglického jazyka a výpočtovej techniky do všetkých vyučovacích predmetov a aj do organizovaného voľného času detí.
Vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, plnú dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré ich zbavuje strachu a pochybností o sebe.
Vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz na využívanie netradičných, aktivujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód, prvkov z rôznych zahraničných koncepcií, ktoré sú zaujímavé a efektívne (projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálne práce). Dôraz kladieme na rozvoj komunikácie najrôznejšími spôsobmi, kreativity, spolupráce, riešenie problémov, zodpovednosti, rozvoj zdravého sebavedomia a empatie.
V triede je najviac 16 žiakov, čo umožňuje individuálny prístup ku každému žiakovi.
Inšpiráciu čerpáme zo študijných pobytov v zahraničí, aktívnych účastí na medzinárodných konferenciách a seminároch, z odbornej literatúry a osobných konzultácií s odborníkmi v danej oblasti.
V škole nezvoní - dĺžku vyučovacích blokov určuje učiteľ na základe zaujatia a momentálnej dispozície žiakov.
Deti oslovujeme podľa ich želania (krstné meno, skratka, prezývka, idol) a deti oslovujú celý personál školy krstnými menami.

Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka, 2 hodiny do týždňa, tiež ho integrujeme do všetkých predmetov, najmä v obdobiach upevňovania a opakovania učiva a tvorbe tematických projektov, komunikácia v tomto jazyku prebieha aj v organizovanom voľnom čase. V 3. a 4. ročníku je už počet hodín anglického jazyka rozšírený na 3 hodiny týždenne. Samozrejmosťou je využívanie výpočtovej a kancelárskej techniky (MS OFFICE, internet, e-mail, fax, scanner, xerox) priamo vo vyučovaní i v organizovanom voľnom čase. Rozvíjame emocionálnu inteligenciu, nebáť sa prejaviť svoje city, slabosť, byť všímavý a tolerantný k druhým.

Prípadné konfliktné situácie riešime pomocou rozhovorov a vopred dohodnutých pravidiel, snažíme sa nájsť optimálne riešenie spolu so všetkými zúčastnenými. Vyučovanie prebieha formou tematických blokov, to znamená napríklad téma Strom - deti získavajú biologické a enviromentálne vedomosti a zručnosti, čítajú rozprávky a príbehy súvisiace s danou problematikou, na výtvarnej výchove sa zaoberajú farbami stromu, na matematike riešia slovné úlohy, súvisiace so sadovníctvom, výrobou a šetrením papiera.

Žiak je počas celého štúdia hodnotený slovne, 2 x ročne slovným vysvedčením, v ktorom kladieme dôraz nie na chyby, ale na pokrok, ktorý žiak dosiahol (vedomosti, zručnosti, snaha, vôľa, originalita riešení). Žiak je porovnávaný jedine sám so sebou a o školských výsledkoch je informovaný len on a a jeho rodič. Na druhom stupni sa využíva klasické hodnotenie známkou. Počas školského roka sú však žiaci hodnotení percentuálne, čo poskytuje bližší obraz o vedomostnej úrovni žiaka. Percentá sa potom premieňajú na známku. Uprednostňujeme voľnosť detského prejavu pred drilom a memorovaním, podporujeme ich odvahu nebáť sa spraviť chybu, mať vlastný názor, ktorý nie je nemenný, otvorene sa vyjadriť i prijať konštruktívnu kritiku. V popoludňajších hodinách je presne vymedzený čas v SŠKD na prípravu na vyučovanie, kde sa žiaci na prvom stupni pripravujú zo základných predmetov na nasledujúce vyučovanie, na druhom stupni z predmetov, kde sú domáce úlohy písomné.

Rodičia sú súčasťou Našej školy, majú  prístup na vyučovanie (formou náčuvov), tiež sa môžu zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu ako pomocní lektori, dobrovoľníci. 
Škola organizuje príležitostné akcie, oslavy učenia, besiedky, výlety, výstavy, športové a umelecké podujatia.

Počas týždňa v priestoroch našej školy pôsobí aj Súkromná základná umelecká školy, ktorej je tiež zriaďovateľkou PaedDr. Elena Šlávková. Vo vymedzenom čase žiaci navštevujú odbory, v ktorých sú prihlásení. Môžu si vyberať z nasledujúcich možností:

 1. výtvarný odbor
 2. tanečný odbor
 3. literárno - dramatický odbor
 4. hudobný odbor:
  1. hra na nástroj - klavír
  2. hra na nástroj - flauta
  3. hra na nástroj - gitara
  4. hra na nástroj - spev

Filozofia: Všetci sme dôležití!

Súkromná základná škola Naša škola je „dieťaťom“ zriaďovateľky PaedDr. Elenky Šlávkovej, ktorá jej dala meno, ošatenie, ideu, svoju lásku i všetok čas (okrem iného) s dátumom vzniku: 1. september 2004. Dobré sudičky prisúdili škole zanietených pedagógov, ktorí budú učiť zvedavé deti a to trošku netradičnou formou.
Ako v každej rozprávke, aj tu sa priplietli zlé sudičky, ktoré predpovedali, že cesta, na ktorú sa všetci podujali, nebude veru na ružiach ustlatá. Lenže, netreba zabúdať, že rozprávky sú typické šťastným koncom a víťazstvom dobra nad zlom. Preto akokoľvek človek bojuje s úskaliami života, dobré nápady, snaha a chuť robiť správne veci vždy zvíťazia.
S cieľom šťastného konca si kráčame v ústrety dobe, ktorá nie je ľahká. Ani pre deti. A preto, aby sa deti v tomto svete nestratili a aby si každý mohol nájsť svoje miesto, prebieha v súkromnej základnej škole edukácia pod spoločnou horeuvedenou myšlienkou: VŠETCI SME DÔLEŽITÍ !

Poslanie školy

Učiteľské povolanie by malo byť poslaním a to je krédo učiteľov našej školy.  Snažíme sa spoločne vytvoriť pre žiakov oázu pohody a bezpečia, nadviazať so žiakmi vzťahy vzbudzujúce ich dôveru. Dôveru budujeme komunikáciou, v ktorej reagujeme na ich potreby.

Dôležité miesto zastáva nielen žiak, ale aj jeho rodič, či starý rodič, považujeme sa za školu rodinného typu. Výsledkom toho je aktívne zapojenie sa všetkých do diania našej školy. Našim spoločným úsilím je komunikatívne, kreatívne, empatické, zodpovedné, a v neposlednom rade zdravo sebavedomé dieťa. Spokojný žiak znamená spokojný rodič,  spokojný rodič znamená spokojný učiteľ. Základným kameňom školy je myšlienka našej pani zriaďovateľky PaedDr. Eleny Šlávkovej: „ Všetci sme dôležití! „ 

História školy

1. Prečo sme vznikli?

Súkromná základná škola DOTYK je realizáciou sna pedagogičky PaedDr. Elenky Šlávkovej o škole, do ktorej deti chodia bez stresu, v ktorej sa cítia spokojné a rozvíjajú silné stránky svojej osobnosti. Je školou, v ktorej učitelia nie sú len podávatelia informácií, ale sú tí, ktorí svoje zamestnanie cítia ako povolanie.
Naša súkromná škola vznikla 1. septembra 2004 ako alternatíva reagujúca na situáciu v školstve, pričom vo vyučovacom procese sa kladie dôraz na využívanie netradičných foriem a metód, IKT a integráciu anglického jazyka. Edukácia pritom nie je zameraná iba na vzdelávanie, ale tiež na výchovu a rozvoj osobnosti dieťaťa. Základná filozofia školy „Všetci sme dôležití!“ sa odzrkadľuje v individuálnom prístupe ku žiakovi a v priateľskom vzťahu učiteľ – žiak. V škole vládne pozitívna pracovná atmosféra plná dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré deti zbavuje strachu a pochybností o sebe.

2. Kde momentálne sme?

Využívame DALTONSKÉ PRINCÍPY, hlavným cieľom školy je naplniť potenciál detí, dovoliť im učiť sa hravou formou, komunikovať a tímovo pracovať už v mladom veku. Chceme, aby deti chodili radi do školy a tešili sa každému dňu, keď sa dozvedia niečo nové.
U nás nezvoní, nikam sa nenáhlime, učíme sa v pohode, s úsmevom.

Vďaka inovatívnym formám vzdelávania a dômyselnej aplikácie projektového a integrovaného tematického vyučovania v blokoch, učeniu sa v prirodzených súvislostiach, a najmä prostredníctvom informačno-komunikačných technológií zvyšujeme motiváciu detí a ich učenie posúvame do roviny efektívneho prijímania, objavovania poznatkov a následnej transformácie do vedomostí. Dominantnou vyučovacou metódou je didaktická hra vo všetkých jej podobách.
Dôraz kladieme aj na komunikáciu v anglickom jazyku. Hodinu angličtiny máme dvakrát do týždňa už od prvej triedy.

3. Aké sú plány do budúcna?

V oblasti vyučovania chceme obstáť v medzinárodnom meradle, byť pokrokoví v celkovom prístupe k vzdelávaniu a žiakom. Chceme komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa, aby nemalo osobnostné, jazykové a vedomostné nedostatky. Základným prostriedkom je osobitý prístup ku každému žiakovi.
Vysokú odbornú úroveň pedagógov, ktorá je zárukou vedomostnej úrovne žiakov, chceme zvyšovať účasťou na projektoch, ďalšom vzdelávaní.
Chceme byť otvorenou školu v zmysle nápadov, aplikovaní nových metód.

4. Kam sa chceme dostať?

Naša škola si v názve nesie DOTYK, pričom ako škola rodinného typu sa snažíme dotýkať ľudí rôznymi spôsobmi a najmä srdcom a ľudskosťou. Záleží nám nielen na vedomostnom vzraste svojich žiakov, ale tiež na osobnostnom vývoji tak, aby žiaci, ktorí našu školu opustia, boli nebojácnymi pri prijímaní životných výziev, vedeli sa s nimi pasovať a využiť svoj potenciál a talent v produktívnej činnosti.

5. Vízia školy

Výchova a vzdelávanie inými netradičnými formami, najmä zážitkovým a projektovým vyučovaním. Naše učenie je prepojené s reálnym životom a skúsenosťami, ktoré pomáhajú deťom riešiť bežné denné situácie a problémy.
Našou ďalšou prioritou je rovnocenná slovensko-anglická komunikácia žiakov.