ZDIELAŤ

Project Socrates

V šk. roku 2005/2006 „Naša škola“ začala pracovať na európskom projekte Comenius-Socrates – Early learning (vyučovanie anglického jazyka v rannom školskom veku), ktorý je zameraný na rozvoj školy medzinárodného charakteru. Postupne prebiehalo niekoľko projektových stretnutí a konzultácií pedagógov z piatich európskych krajín – Talianska, Belgicka, Litvy, Českej republiky a Slovenska ohľadom získavania nových metód CLIL (používanie anglického jazyka v iných predmetoch) a Storytelling (priblíženie anglického jazyka pomocou jednoduchých príbehov). Pedagógovia sa tiež zúčastňovali na vyučovacom procese v jednotlivých krajinách, kde si mohli porovnať vyučovacie metódy, formy a získať nové metodológie.
V školských rokoch 2005/2006 a 2006/2007 sa dohodlo na jednotnej téme film „Ice age“ – Doba ľadová a v školskom roku 2007/2008 sa použila rozprávka „Krtkove dobrodružstvá“.
Deti vytvárali rozličné mini-projekty na danú tému, rôzne kvízy, tajničky, doplňovačky, hravé aktivity, v ktorých prezentovali nielen svoje vedomosti, ale tiež získané poznatky z rôznych prameňov, s ktorými pracovali. Získané informácie a zručnosti pri práci s počítačom využili pri prezentácii v počítačovom programe Power Point. Využili v nich aj medzipredmetové vzťahy, a tak zúročili poznatky z dejepisu, zemepisu či matematiky.
Záverečné stretnutie sa konalo na Slovensku v dňoch od 19. mája do 23. mája 2008. Partneri z jednotlivých krajín hodnotili a analyzovali pozitívne a negatívne aspekty projektu a aktivít. Pracovalo sa tiež na spoločnom kalendári, ktorý je výsledkom spoločnej práce pedagógov a ich žiakov. Stretnutie sa ukončilo veľmi pozitívne a tiež dohodou o ďalšej spolupráci v novom projekte, o ktorom vás budeme priebežne informovať.