ZDIELAŤ

Naša činnosť

“Kamkoľvek pôjdeš, choď celým svojim srdcom!“

Confucius 

Súkromné centrum voľného času, štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok, je zamerané na poskytovanie možností a priestoru pre deti a mládež na získanie návykov, rozvíjanie talentu a svojej osobnosti a zároveň, aby sa žiaci naučili aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas v prostredí, ktoré je im blízke a známe.

Činnosť SCVČ je realizovaná v zmysle Vyhlášky č. 306/2009 Z. z., § 6 a pre žiakov poskytujeme, vytvárame a podporujeme u nich:

  • priestor pre oddych a relaxáciu
  • vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi
  • sebarealizáciu žiakov v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
  • aktívny oddych a trávenie voľného času
  • tvorivosť detí a mládeže
  • správne životné návyky
  • uplatňovať zdravý životný štýl

Výchovný program zohľadňuje  princípy a ciele výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a jeho obsahová štruktúra je plne v súlade so spomínaným zákonom. Výchovný program SCVČ je k dispozícii k nahliadnutiu v našom administratívnom centre na adrese J. Jančeka 353/24, 034 01 Ružomberok.