ZDIELAŤ

Naša činnosť

“Pravá voľnosť je sloboda robiť to, čo sa nám páči, nie nerobiť nič.“
       George  Bernard  Shaw 

Súkromný školský klub detí, Štiavnická cesta 80, 034 01 Ružomberok je zameraný na poskytovanie možností a priestoru pre deti a mládež na získanie návykov, rozvíjanie talentu a svojej osobnosti a zároveň, aby sa žiaci naučili aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas v prostredí, ktoré je im blízke a známe.

Činnosť SŠKD je realizovaná v zmysle Vyhlášky č. 306/2009 Z. z., § 2 a pre žiakov poskytujeme, vytvárame a podporujeme u nich:

  • priestor pre oddych a relaxáciu
  • podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie
  • vytváranie priateľských vzťahov s rovesníkmi
  • sebarealizáciu žiakov v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
  • aktívny oddych a trávenie voľného času
  • tvorivosť detí a mládeže
  • správne životné návyky
  • zdravý životný štýl

Výchovný program zohľadňuje  princípy a ciele výchovy a vzdelávania podľa Zákon č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) a jeho obsahová štruktúra je plne v súlade so spomínaným zákonom. Výchovný program SŠKD je k dispozícii k nahliadnutiu v našom administratívnom centre na adrese J. Jančeka 353/24, 034 01 Ružomberok.

Stiahnite si našu hymnu